قالب بندی تیر و دال

وقتی بخواهیم قالب بندی سقف های تیرچه بلوک ونیزسقف های یکپارچه راانجام دهیم وبه دنبال یک راه ساده باشیم می توان ازسیستم مدولارااستفاده کردحتی اگرسقف یکپارچه دال های یکطرفه ودوطرفه باشد.
قالب بندی سقف های تیرچه بلوک ویکپارجه
درباره ی قالب بندی سقف های تیرچه بلوک بایدگفت که ابتدا تیرها را قالب بندی می کنیم برای قالب بندی تیربایدازدوجزقالب کف پوتر و آویز استفاده کرد. در مورد نحوه به کارگیری آن نیز باید گفت که این دو جز به وسیله نبشی با یکدیگر پانچ می شود حال به قالب بندی سقف های یک پارچه می رسیم برای این کار که توسط کنج ۱۰ × ۱۰ انجام می شود باید از ترکیب قالب های تیر و قالب های کف دال استفاده کرد که در این سیستم از کفراژبندی ها سازگار است .

 

 

 

 

 

 

قالب فلزی بتن , داربست مدولار

یکشنبه 17 دی 1396
بؤلوملر :